Лучна рослинність на території НПП «Голосіївський» займає незначні площі. В лісостеповій частині НПП (тераси Дніпра та долина р. Віта поблизу Конча-Заспи, Київське лесове плато в Голосієві) на невеликих площах луки зустрічаються в заплаві Віти та на «післялісових» галявинах в урочищі Теремки.

Лучна ділянка в урочищі "Бичок" (центральна частина НПП "Голосіївський")

Луки, що розміщуються в улоговині озера Шапарня, не займають значних площ, але відіграють важливу роль у наявності цінного для Парку фіторізноманіття. Це переважно торф’янисті луки різного ступеня зволоженості та складу ценозів. На більш підвищених ділянках, при переважанні основного домінанта щучки дернистої Deschampsia caespitosa, значну домішку створюють лучні злаки, такі як лисохвіст лучний Alopecurus pratensis, тонконіг лучний Poa pratensis, костриця лучна Festuca pratensis, к. східна F. orientalis, трясучка середня Briza media, а також лучне різнотрав’я. Особливу цінність цим лучним ділянкам надають виявлені тут популяції виду з Червоної книги України – косариків черепитчастих Gladiolus imbricatus, які на території НПП зростають лише на ділянках лук поблизу озера Шапарня, а також місцезростання цілої низки видів, рідкісних не тільки для Парку, а й для м. Києва в цілому – тирлича хрещатого Gentiana cruciata, вужачки звичайної Ophyoglossum vulgatum тощо.

Луки з косариками черепитчастими поблизу озера Шапарня (південна частина НПП "Голосіївський")

В лучній рослинності урочища «Теремки» домінують справжні луки з переважанням костриці лучної  Festuca pratensis та райграсу високого Arrenatherum elatius із лучним різнотрав’ям. 

Справжня лука в урочищі "Теремки" (центральна частина НПП "Голосіївський")

Ценотичне різноманіття доповнює рослинність остепнених ділянок, яка набуває більш лісостепового характеру. На піщаній терасі Дніпра в масивах соснових лісів Парку характерними є остепнені ділянки з ковилою дніпровською Stipa borysthenica Klokov ex Procud. та ковилою волосистою S.capillata L. Ці угруповання не займають в Парку значних площ. Це невеликі ділянки на відкритих піщаних пагорбах, де представлене своєрідне фіторізноманіття з переважанням степових видів, в тому числі рідкісних. В цілому ці остепнені угруповання характеризуються комплексністю степових елементів сухих, псамофітних ценозів та наявністю видів сухих соснових лісів, в масивах яких ці угруповання розміщуються.

В Парку угруповання ковили дніпровської Stipeta borystenicae знаходяться на крайній межі поширення і тому їх ценотичний склад є своєрідним.

Одним із привертаючих увагу та поширених в угрупованнях Stipeta borysthenicae є молодило руське Sempervivum ruthenicum Schnitsh et C.B. Lehm. Цей вид в Україні зростає на пісках, частіше в Лісостепу та в північній частині Степу. При просуванні на північ скорочує своє поширення, а в Білорусії є рідкісним і занесений до Червоної книги Білорусії (2005). В Парку цей вид на піщаних підвищеннях утворює щільні популяції, має добру життєвість, квітує і плодоносить. Аналіз поширення молодила руського в межах Києва показав, що найбільші його популяції зосереджені саме на території Парку, де збереглись у природному стані на значній площі псамофітні комплекси.

Таким чином, наявні в Парку остепнені угруповання, домінанти яких Stipa borysthenica та S. capillata, занесені до Червоної книги України, а угруповання – до Зеленої книги України, підвищують наукову цінність Парку та зберігають своєрідні флорокомплекси, притаманні цим ценозам. Угруповання Stipeta borystenicae найбільш забезпечені охороною – вони знаходяться в заповідній зоні, угруповання Stipeta capillataе виділені як охоронювані ділянки  в зоні регульованої рекреації.

З метою збереження остепнених ділянок та місцезростань рідкісних видів в цих ценозах здійснюється постійний моніторинг.

Остепнена лука в урочищі "Лісники" (південна частина НПП "Голосіївський")

Лучні ділянки в північній частині НПП «Голосіївський знаходяться, головним чином, в долині р. Любка, в комплексі з болотними. Це переважно дрібноосокові болотисті луки. Серед лучних видів тут зберігаються рідкісні види – родовик лікарський Sanquisorba  officinalis, тирлич звичайний Gentiana pneumonanthe, великі популяції утворює цінна лікарська рослина синюха голуба Polemonium caeruleum.

Tags