Статті співробітників НПП “Голосіївський”

2007 p.

1.    1. Т.Радченко, О.Крижановська, А.Даниляк, Л.Шаповалова. Формування екологічної культури суспільства як чинник збереження міських екосистем: Про перспективи діяльності Національного природного парку «Голосіївський».-Жива Україна. Спецвипуск. Розмай. Київ, 2007, с. 10-11. 
2008р.

1.    Берест З.Л., Байдашніков А.А., Кириченко М.Б., Котенко А.Г., Назаренко В.Ю., Петренко А.А., Пучков П.В., Чернєй Л.С., Шешурак П.Н. Проблеми збереження різноманіття фауни безхребетних у НПП „Голосіївський” //Мат-ли Українського екологічного конгресу 27-28 жовтня 2008 року. К. 2008. – С.228-233. 
2.    Прядко О.І., Арап Р.Я., Субота В.В. Раритетна компонента флори НПП „Голосіївський” //Мат-ли Українського екологічного конгресу 27-28 жовтня 2008 року. К. 2008. – С.247-251. 
3.    Б.Дробот, М.Клєстов, Р.Арап, О.Крижановська, В.Онищенко, О.Прядко. Національний природний парк «Голосіївський»- журнал “Рідна природа” Спецвипуск, 2008, Київ, с. 71-72. 
2009р.

1. Прядко О.І. частково у співавторстві характеристика 8 видів //Червона книга України. Рослинний світ. К.:Глобалконсалтинг. 2009. – С.11, 17-18, 85, 88, 528, 585. 
2. Цвелих О.М. у співавторстві характеристика 5 видів //Червона книга України. Тваринний світ. К.:Глобалконсалтинг. 2009. – С.395, 433-435, 482. 
4.    Байдашніков О.О. //Червона книга України. Тваринний світ. К.:Глобалконсалтинг. 2009. – С.291-299, 301-304. 
5.    Дубровский Ю.В., Дубровская Л.Д. «О типах местообитаний личинок кровососущих комаров Украины» //Зоологічна наука у сучасному суспільсьтві // Мат-ли Всеукраїнської науково конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології Київського національного університету Тараса Шевченка (15-18 вересня 2009 р. Київ-Канів). – К.: 2009. – С.160-163. 
6.    О.Крижановська, Л.Шаповалова, А.Даниляк, Т.Радченко. Напрямки діяльності екологічної освіти НПП «Голосіївський». – Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника: Збереження та відтворення природно-заповідних територій.(м. Сарни 11-13 червня 2009 року).- Рівне, 2009, с. 901-904) 
7.    О.Крижановська, Т.Радченко. Співпраця закладів освіти і установ природно-заповідного фонду як крок на шляху до збалансованого розвитку України. – Матеріали Українського екологічного конгресу: Пріоритети збалансованого(сталого) розвитку України. (27-28 жовтня 2008 р. част.2.) - Всеукраїнська екологічна ліга, Київ, 2009, с. 518-521. 
2010 р.

1. Прядко О.І., Арап Р.Я. Представленість видів рослин міжнародної охорони в національному природному парку «Голосіївський» (м.Київ). //Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі». – Полтава, 2010. – С. 207-209. 
2. Прядко Е.И., Арап Р.Я. Особенности формирования водной и прибрежно-водной растительности на территории НПП «Голосеевский». //Мат-лы Международной конференции по водным макрофитам «Гидроботаника» Борок, ИБВВ РАН, 2010.- С. 250-252. 
3. Прядко О.І.,Арап Р.Я. Поширення та сучасний стан популяцій видів рослин із Червоної книги України на території НПП «Голосіївський» //Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин» - Київ, 2010.- С. 297-300. 
4. Онищенко В.А. Види з Червоної книги України в урочищі Теремки (НПП «Голосіївський», м. Київ) //Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин» - Київ , 2010. - С.288-289. 
5. Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. «Раритетне біорізноманіття НПП «Голосіївський» та стан його охорони» // Мат-ли Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010». - Київ, 2010. –С.164-167. 
6. Андриевская Е.Л. К инвентаризации фауны позвоночных животных национального природного парка «Голосеевский» (урочище Теремки» // Проблеми вивчення охорони тваринного світу у природному і антропогенному екосистемах. Мат-ли присвячені 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины», м. Чернівці, 13 листопада 2009 р. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С.15 – 16. 
7. Арап Р.Я. «Trapa natans L.s.l. у приграничній частині України, Росії та Білорусі». // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобильський період». – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 22-28. 
8. Онищенко В.А. «Лісова рослинність Українського Полісся в аспекті флористичної класифікації». // Мат-ли Міжнародної наукової конференції «Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у постчорнобильський період». – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 186-198. 
9. Онищенко В.А. Середня площа ареалу виду як показник флористичної унікальності ценозу та флори // Укр.. ботан. журн. – 2010. – 67, №4. – С. 527 – 535. 
10. Прядко О.І., Арап Р.Я. є співавторами монографії: Андрієнко Т.Л., Юглічек Л.С., Прядко О.І., та ін. Природа унікального краю – Малого Полісся / Під заг. ред. Т.Л.Андрієнко. – Кам’янець-Подільський: Видавництво ПП Мошинського В.С., 2010. – 252 с. 
11. Onyschenko V. A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae // Tuexenia. – 2010. – 30. – S. 31-45. 
12. Прядко О.І., Крижановська О.Т., Мельничук Т.В., Арап Р.Я., Волохова О.В., Даниляк А.О. та ін. Буклет. Національний природний парк «Голосіївський». – 2010. – 6 с. 
13. Національний природний парк «Голосіївський» відзначає своє трьохріччя // Паросток. – 2010, №4. – С. 9-13. 
2011 р.

1. Прядко О.І., Крижановська О.І., Година О.О., Арап Р.Я. Основні підходи до розроблення мережі еколого-пізнавальних маршрутів на території Національного природного парку «Голосіївський» // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 202-206. 
2. Берест З.Л. Голосіївський ліс як рефугіум комах у мегаполісі // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 191-195. 
3.Андрієвська О.Л., Цвелих О.М. Значення Національного природного парку «Голосіївський» у збереженні видового різноманіття хребетних тварин м. Києва // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 222-225. 
4. Байдашніков О.О. Голосіївський ліс як рефугіум наземних молюсків у мегаполісі // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – С. 226–227. 
5. Вірченко В.М. Матеріали до бріофлори НПП «Голосіївський» // Проблеми відтворення охорони біорізноманіття України. Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (21-22 квітня, 2011 р., м. Полтава). – Полтава: Астрая, 2011. – С. 86-88. 
6. Вірченко В.М. Епіфітні мохи, що збільшують своє поширення в Україні // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. Мат-ли Всеукр. наук. конф. (6-8 квітня 2011р., м. Київ). – Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2011. – С. 171-173. 
7. Прядко Е.И., Арап Р.Я. Охрана орхидных в Национальном природном парке «Голосеевский» // Охрана и культивирование орхидей: мат-лы IX Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011 г.). – С. 341-344. 
8. Прядко О.І., Арап Р.Я., Берест З.Л., Байдашніков О.О. Збережем! Першоцвіти та їхні запилювачі // Паросток. Журнал для дітей: біологія, екологія, валеологія. – К., 2011. – С. 31-32. 
9. Прядко О.І., Арап Р.Я. Роль національних природних парків у збереженні рослинного світу мегаполісів на прикладі НПП «Голосіївський» // Мат-ли XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 225. 
10. Крижановська О.Т., Прядко О.І. Роль еколого-просвітньої діяльності в збереженні первоцвітів НПП «Голосіївський» // Мат-ли XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 475. 
11.Вакаренко Л.П., Прядко О.І. Адвентивні види дерев і чагарників в Національному природному парку «Голосіївський» // Флорологія та фітосозологія: зб. праць всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти флорології та фітосозології», присвяченої 90-річчю з дня заснування Ботанічного музею. – Т.2. – Київ: Фітон, 2011. – С. 156-160. 
12.Онищенко В.А. Рослинність ур. Теремки (НПП «Голосіївський», м. Київ) // Біологічні системи: Тернопіль. – Т.3, вип. 1. – С.56-74. 
13.Крижановська О.Т, Волохова О. В., Радченко Т. Д., «Еколого-освітня та рекреаційна діяльність на території національного природного парку «Голосіївський» в контексті збалансованого (сталого) розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011р. Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України,Т.2, Київ, 2011, с.28-30
14.Прядко О.І., Крижановська О.Т., Година О.О., Арап Р.Я., Основні підходи до розробки мережі еколого-пізнавальних маршрутів на території національного природного парку «Голосіївський». - Екологіний вісник. Науково-популярний екологічний журнал, №3(67), травень-червень, Київ, 2011, с.24-25. 
2012 р.

1. Прядко О.І., Арап Р.Я. Збереження болотного фіторізноманіття в НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська область 18-19 травня 2012 року) – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 201-203. 
2.Прядко О.І., Арап Р.Я. Рідкісні псамофітні види та угруповання НПП «Голосіївський» (м. Київ) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 160-163. 
3.Прядко О.І., Арап Р.Я. Збереження фіторізноманіття в лісах Національного природного парку «Голосіївський» та перспективи розширення його території // «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні: мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2012 р.). -К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – С. 61-65. 
4.Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Берест З.Л., Крижановська О.Т. Збереження видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України – одна з основних функцій НПП «Голосіївський». // Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 275-281. 
5.Онищенко В.А., Прядко О.І., Арап Р.Я. НПП «Голосіївський» // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А.Онищенка і Т.Л.Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 139-151. 
6.Прядко О.І., Крижановська О.Т. Методичні аспекти проведення польових практик на території Національного природного парку «Голосіївський» // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін. – Полтава, 2012. – С. 48-51. 
8.Прядко О.І., Крижановська О.Т., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. Шляхи збереження біорізноманіття в НПП «Голосіївський» // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська область 18-19 травня 2012 року) – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 197-200. 
9.Крижановська О.Т., Прядко О.І., Устименко І.П. Роль еколого-освітніх заходів у збереженні видів рослин, занесених до Червоної книги України НПП «Голосіївський» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II Міжнародної наукової конференції (9 -12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С.256-258. 
10.Вірченко В.М. Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myrin (Bryophytsa) – кандидат до «Червоної книги України». // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С.196-197. 
11.Берест З.Л., Байдашніков О.О. Збереження та відтворення видового складу безхребетних тварин – нагальна проблема національних парків // «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні: мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2012 р.). -К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – С. 96 – 100. 
12,Волохова О.В., Арап Р.Я. Значення облаштування стежок національного природного парку «Голосіївський» для проведення занять з природничого циклу // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін». – Полтава, 2012. – С. 58-60. 
13.Берест З.Л., Байдашников А.А. Природные обитатели Голосеевского парка / жур. «ЗООбизнес». – 2012. – №8-9. – С. 56-57. 
14.Берест З.Л. Обережно, кліщі / газета «Порадниця». – 2012. – №11. – С. 13. 
15.Берест З.Л. Самый большой жук Украины / жур. «ЗООбизнес». – 2012. – №5. – С. 58-59. 
16.Прядко О., Арап Р., Берест З. Щоб на той год діждати рясту топтати / газета «Порадниця». – 2012. – №18. – С. 14. 
17.Хрутьба А.С., Крижановська О.Т. Організація волонтерських таборів та природничих шкіл на території НПП «Голосіївський» для набуття та закріплення екологічних знань\\Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін\\ –Полтава, 2012, с.130-132
І.П. Устименко, О.Т. Крижановська, О.В. Волохова, А.С. Хрутьба, Роль і місце НПП «Голосіївський» в національній екологічній мережі»\\ Науковий вісник Національного університету біоресурсів природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – с. 226-228. 
О.Т. Крижановська, О.В. Волохова, А.С. Хрутьба, І.П. Устименко, Еколого-просвітня діяльність як чинник збереження біорізноманіття НПП»Голосіївський»\\ Науковий вісник Національного університету біоресурсіві природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – с.106-108. 
Хрутьба А. С., Устименко І.П., Крижановська О.Т., Волохова О.В. Організація екоосвітньої діяльності в НПП “Голосіївський” в зимовий період // Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» . - Косів, 2012. - С. 259-261. 
Крижановська О.Т., Волохова О.В Устименко І.П., Екологічна освіта - основа збереження природної та духовної спадщини // Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» . - Косів, 2012. - С. 259-261. 
О.О. Година, О.Ю. Чорнобров, О.О. Бойко, О.Т. Крижановська. Рекреаційна діяльність в НПП «Голосіївський», здобутки та перспективи // Матеріали науково-практичної конференції «природо заповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року).- Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – с. 242-247
Крижановська О.Т., Волохова О.В. Еколого-освітня функція науково-дослідної діяльності НПП “Голосіївський». // Матеріали науково-практичної конференції «природо-заповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року).- Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – с. 237-241. 
Крижановська О.Т., Волохова О.В., Радченко Т.Д. Пошук неформальних підходів співпраці з освітніми закладами у вивченні біорізноманіття на території НПП «Голосіївський»// Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі . Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Д.С.Івашина, ботаніка, флориста, еколога. – Полтава, 2012 - с.112-115. 
2013 р.

1.Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Водно-болотні комплекси НПП «Голосіївський» - середовища існування цінного біорізноманіття (м. Київ) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей): мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 1.02.2013 р.). – Київ: ДІА, 2013. – С. 233 – 238. 
2.Вірченко В.М., Прядко О.І. Осередок сфагнових мохів у м. Києві (НПП «Голосіївський») // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей): мат-ли Міжнародної конференції (Київ, 1.02.2013 р.). – Київ: ДІА, 2013. – С. 28 – 30. 
3. Прядко О.І., Арап Р.Я., Андрієвська О.Л., Волохова О.В., Крижановська О.Т. Водно-болотні комплекси НПП «Голосіївський» - середовища існування цінного біорізноманіття (м. Київ) // Заповідна справа в Україні. – 2013. - Т.19, Вип. 1. – С. 89 – 93. 
4.Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П., Волохова О.В., Крижановська О.Т. «Антропогенний вплив на природні екосистеми Національного природного парку НПП «Голосіївський». // Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 18-19 червня 2013 р.) – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С.146-150. 
5. Берест З.Л., Байдашников О.О., Андрієвська О.Л., Цвелих О.М. Екологічне значення видів – вселенців у біотопах НПП «Голосіївський». // Цілі збалансованого розвитку для України: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 18-19 червня 2013 р.) – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С.185-188. 
6. Прядко О.І., Арап Р.Я., Година О.О., Крижановська О.Т., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. Роль Національного природного парку «Голосіївський» в екомережі Києва та необхідність його розширення // Шляхи оптимізації природно-заповідного фонду міст України як основи формування локальних екомереж: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (14-15 лютого 2012р., м. Київ). – Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 56-63. 
7. Вірченко В.М., Година О.О. Доти НПП «Голосіївський» (м. Київ) як оселище для мохів // Рослини та урбанізація: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, 19-20 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2013. – С. 23 – 25. 
8.Прядко О.І., Арап Р.Я. Поширення та ценотична роль Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B.Lehm. в Національному природному парку «Голосіївський» // V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 25 квітня 2013 р.). Збірка тез доповідей. – Херсон, 2013. – С. 65. 
9. Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П. Природні комплекси долини р. Віта – унікальна складова екомережі м. Києва (Національний природний парк «Голосіївський») // Матеріали міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України». Київ – 2013. – С. 233 – 235. 
10. Дубровский Ю.В., Цвелых А.Н. Значение парковых прудов для сохранения позвоночных животных в пределах мегаполиса // Вiд заповiдання до збалансованого природокористування: Матерiали Мiжнародної наукової конференцiї (20-22 березня 2013 р., м. Донецьк), Донецьк. – 2013. – С. 121-122. 
11. Прядко О.І., Година О.О., Крижановська О.Т. та інш. Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності та екологічного туризму на природно-заповідних територіях з метою дотримання екологічних вимог забезпечення їх збереження. // Навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації. – Київ. – 2013. – 152 с. 
12.Волохова О.В., Крижановська О.Т. Організація екскурсійно-просвітницької роботи в НПП «Голосіївський». Досвід інтерпретації дикої природи в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 березня 2013 року, Одеса-Миколаїв, СПД Хавроненко В.В. – 143 с. (с.41-44) 13.Волохова О.В., Крижановська О.Т. Організація екскурсійно-просвітницької роботи в НПП «Голосіївський. Досвід інтерпретації дикої природи в Україні: Матеріали науково-практичного семінару «Менеджмент екологічних стежок», 21 квітня 2013 р., м.Одеса-Карадаг, СПД Хавроненко В.В. – 115 с..23-26
14.Крижановська О., Волохова О., Проведення неформальної екологічної освіти на території Національного природного парку «Голосіївський» в контексті сталого розвитку: Ріо+20: перспективи розвитку в українському вимірі: матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (Київ, 23-25 квітня 2013 р.). – Херсон. Грінь Д.С., 2013, - 125-127. 
2014 р.

1.Волохова О., Крижановська О., Використання результатів наукових досліджень в еколого-просвітницькій роботі – один із інструментів збереження біорізноманіття в НПП «Голосіївський» - Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: Збірник наукових праць; за ред. проф. Д.В. Лико. – Рівне, 2013.–с. 40-45
2.Волохова О.В., Крижановська О.Т. Еколого-освітня діяльність у співпраці із громадськими організаціями як чинник збереження водно-болотних комплексів НПП «Голосіївський». //Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей). Матеріали Ш Міжнародного науково-практичного круглого столу «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ», м. Київ,3.02.2014 р.// Київ:ТОВ «НТВ «Інтерсервіс», 2014, с.63-65
3.Волохова В.О., Крижановська О.Т, Радченко Т.Д. Просвітницька діяльність НПП “Голосіївський” у співпраці із закладами освіти як один із шляхів формування свідомості ощадливого природокористування заповідних територій. //ФЛОРОЛОГІЯ ТА ФІТОСОЗОЛОГІЯ. – Т. 3-4.// Київ: Фітон, 2014, с.319-323
4.Крижановська О., Волохова О., Радченко Т. Форми і методи проведення неформальної екологічної освіти на території національного природного парку “Голосіївський” //Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науко-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року)// Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014, с.583-587